Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành đào tạo Đại học Luật, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và Môi trường

24/04/2024 15:06     178


1. Ngày 25/4/2024 chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành đào tạo trình độ đại học Luật, Quản lý Nhà nước, Quan hệ quốc tế

2. Ngày 26/4/2024 chương trình tư vấn tuyển sinh ngành đào tạo đại học Kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và Môi trường