Video và hình ảnh hoạt động


Hình ảnh hoạt động


Một số hình ảnh hoạt động của ngành Quản lý Đất đai


Hình ảnh hoạt động


KHQL làm việc với ĐH Chungnam Hàn Quốc 10/2022