Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường Chủ đề “Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo”

05/02/2020 15:29     1494

- Thời gian diễn ra: 05/02/2020 15:29 PM

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:        /KH-ĐHTDM

Bình Dương, ngày    tháng      năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường

Chủ đề “Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo”

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Thủ Dầu Một xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo” như sau:

I. MỤC TIÊU

- Kinh nghiệm công bố quốc tế công trình nghiên cứu khoa học;

- Đánh giá ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo nói chung, Đại học Thủ Dầu Một nói riêng.

II. NỘI DUNG

Các bài báo sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

- Những vấn đề liên quan đến công bố quốc tế công trình nghiên cứu khoa học.

- Ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo.

- Những giải pháp nhằm nâng cao số lượng các công trình nghiên cứu khoa học của Đại học Thủ Dầu Một được công bố quốc tế.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN

- Thời gian dự kiến: 01 buổi sáng ngày thứ năm (28/7/2020).

- Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Diễn giả khách mời:

- GS. TS. Lê Hồng Hạnh – Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và pháp luật ASEAN (Cố vấn chuyên môn).

- GS. TS. Phạm Hồng Thái – Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội (Chủ trì hội thảo).

- PGS. TS. Nguyễn Bá Bình – Trưởng khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

- PGS. TS. Bành Quốc Tuấn – Phó Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH).

2. Tham gia hội thảo:

Dự kiến số lượng tham dự Hội thảo: 50 người, bao gồm:

- Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một và đại biểu của các đơn vị trong Trường;

- Các tác giả có bài báo cáo được đăng trong Kỷ yếu;

- Tất cả giảng viên của Trường Đại học Thủ Dầu Một, các chuyên gia, giảng viên của các cơ sở đào tạo Luật phía Nam.

V. CÁC THAM LUẬN VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN (dự kiến)

 

 

Tên tham luận

Người thực hiện

1

Hiểu thế nào là công bố quốc tế trong các quy chế đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

GS. TS. Phạm Hồng Thái

2

Các yêu cầu của của một công trình được công bố quốc tế

PGS. TS. Nguyễn Bá Bình

3

Nhận diện và phân tích những tác động tích cực của nghiên cứu khoa học đối với chất lượng đào tạo

GS. TS. Lê Hồng Hạnh

4

Nhận diện và phân tích những tác động của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo ở các cơ sở đại học

ĐH Thủ Dầu Một

5

Kinh nghiệm thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học đạt chuẩn công bố quốc tế

ĐH Thủ Dầu Một

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học và nhóm nghiên cứu: Hai vấn đề cơ bản của nghiên cứu khoa học

PGS. TS. Bành Quốc Tuấn

7

Thực trạng nghiên cứu khoa học ở Đại học Thủ Dầu Một và vấn đề công bố quốc tế

ĐH Thủ Dầu Một

8

Những giải pháp nhằm khuyến khích công bố quốc tế trong bối cảnh của Đại học Thủ Dầu Một

 

ĐH Thủ Dầu Một

VI. PHÂN CÔNG BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

1. Ban Tổ chức

- PGS. TS. Hoàng Trọng Quyền, Phó Hiệu trưởng   Trưởng ban

- TS. Trần Văn Trung, Trưởng phòng Khoa học      Thành viên

- PGS. TS. Bành Quốc Tuấn,                                   Thành viên

Trường ĐH Công nghệ TP. HCM

- ThS. Trương Thế Minh     Phó Trưởng Khoa         Thành viên

- ThS. Vũ Thị Hiền             Trợ lý khoa                   Thành viên

2. Ban Nội dung

- GS. TS. Lê Hồng Hạnh,                                          Trưởng ban

Viện nghiên cứu Kinh tế và pháp luật ASEAN       

- PGS. TS. Bành Quốc Tuấn,                                   Thành viên

Trường ĐH Công nghệ TP. HCM                            

- PGS. TS. Nguyễn Bá Bình,                                    Thành viên

Trường Đại học Luật Hà Nội                                   

- TS. Đinh Thanh Sang, Đại học Thủ Dầu Một        Thành viên

- TS. Nguyễn Hồng Thu, Đại học Thủ Dầu Một       Thành viên

- ThS. Trương Thế Minh, Đại học Thủ Dầu Một      Thành viên

- ThS. Huỳnh Minh Quân, Đại học Thủ Dầu Một    Thành viên

4. Ban Hậu cần - Khánh tiết

- ThS. Huỳnh Minh Quân, Đại học Thủ Dầu Một    Trưởng ban

- ThS. Vũ Thị Hiền             Trợ lý khoa                   Thành viên

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Thực hiện theo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị/ cá nhân phụ trách

I

Giai đoạn chuẩn bị

 

 

1

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo

Trước 22/02/2020

Ban Chỉ đạo Hội thảo

2

Phát hành Thư mời viết bài tham gia đối với với các nhà khoa học trong và ngoài Trường và đưa thông tin lên website của Trường

Trước 25/02/2020

Ban Chỉ đạo Hội thảo

3

Tập hợp các bài tham luận từ các nhà khoa học trong và ngoài Trường

Trước 01/6/2020

Ban Nội dung

4

Lựa chọn, biên tập các bài tham luận

Trước 15/6/2020

Ban Nội dung; Phản biện

5

Gửi bản thảo Kỷ yếu Hội thảo cho nhà xuất bản

Trước 20/6/2020

Ban Hậu cần - Khánh tiết

6

Gửi thư mời đại biểu tham dự Hội thảo

Trước 15/7/2020

Ban Hậu cần - Khánh tiết

7

Chuẩn bị hội trường (trang trí, âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi…)

Trước 28/7/2020

Ban Hậu cần - Khánh tiết

II

Thực hiện Hội thảo

28/7/2020

 

1

Đón tiếp đại biểu

7:30-8:00

Ban Hậu cần - Khánh tiết

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký

8:00-8:10

Dẫn chương trình

3

Phát biểu khai mạc Hội thảo

8:10-8:20

Lãnh đạo Trường

4

Báo cáo đề dẫn

8:20-8:30

Ban Nội dung

5

Trình bày các tham luận (dự kiến 4 tham luận)

8:30-9:30

Các báo cáo viên

6

Giải lao

9:30-9:50

Ban Hậu cần - Khánh tiết

7

Thảo luận

9:50-11:00

Đoàn Chủ tịch

10

Tổng kết, bế mạc Hội thảo

11:00-11:20

Ban Nội dung

III

Kết thúc Hội thảo

 

 

1

Họp rút kinh nghiệm

Trước 30/7/2020

Ban Chỉ đạo Hội thảo

2

Thanh quyết toán theo thủ tục tài chính

Trước 28/8/2020

Ban Hậu cần - Khánh tiết

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường về “Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo”. Các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công để phối hợp tổ chức Hội thảo đạt hiệu quả cao./.

 

 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo Trường;

- Thành viên BTC Hội thảo;

- Lưu: VT, KH, K.KT.