Chương trình đào tạo đại học ngành Luật tham gia Hội nghị triển khai Chương trình hành động Quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật thúc đầy kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

06/11/2023 08:44     374


Ngày 03/11/2023, Chương trình đào tạo đại học ngành Luật tham gia Hội nghị  triển khai Chương trình hành động Quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật  thúc đầy kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam do Bộ Tư pháp tổ chức, Chương trình đào tạo đã tham dự và tham luận về phần Đánh giá thực tiễn thi hành chính sách và pháp luật về thúc đầy và thực hành kinh doanh có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh có liên quan

BBT