Đội ngũ Giảng viên Chương trình Kỹ thuật môi trường

24/01/2024 02:00     708


TT

Họ và tên

Ngày sinh

Học hàm/Học vị

Chuyên môn được đào tạo

1

Đinh Thanh Sang

10/5/1979

PGS.TS

Khoa học Môi trường – Nông nghiệp

2

Đào Minh Trung

4/2/1980

PGS.TS

Môi trường đất và nước

3

Huỳnh Thế An

25/07/1995

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường

4

Hồ Bích Liên

16/11/1980

Tiến sĩ

Công nghệ sinh học và môi trường

5

Nguyễn Hiền Thân

10/11/1987

Tiến sĩ

Quản lý môi trường

6

Trần Thị Anh Thư

5/8/1984

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

7

Lê Trọng Diệu Hiền

24/7/1986

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

8

Nguyễn Thị Liên Thương

17/2/1981

Tiến sĩ

Công nghệ sinh học và Môi trường

9

Ngô Đại Hùng

20/2/1983

Tiến sĩ

Hóa học

10

Nguyễn Thị Thanh Thảo

12/11/1977

Tiến sĩ

Bảo tồn đất và nước & phòng chống hoang mạc hóa

11

Trương Quốc Minh

24/4/1987

Thạc sĩ (NCS)

Công nghệ môi trường

12

Lê Thị Phơ

22/8/1984

Thạc sĩ (NCS)

Hóa phân tích

13

Lê Thị Đào

2/1/1978

Thạc sĩ (NCS)

Khoa học và Công nghệ môi trường

14

Nguyễn Thị Vinh

24/3/1986

Thạc sĩ (NCS)

Quản lý môi trường

15

Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết

22/9/1984

Thạc sĩ

Quản lý môi trường

                 

Hình ảnh một số Giảng viên chương trình Kỹ thuật môi trường