Hội Đồng Khoa Học Khoa

Quyết định 1759/QĐ-ĐHTDM thành lập Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế ngày 04 tháng 12 năm 2018