Thông tin tốt nghiệp

18/02/2019 15:22     11851

- Thời gian diễn ra: 18/02/2019 15:22 PM

Khoa Kinh tế trân trọng chúc mừng các Tân cử nhân của Khoa Kinh tế các Khóa.

Danh sách sinh viên cụ thể đã được đính kèm trong link: https://drive.google.com/drive/folders/1i5fVYbogLk4lGKQnNpzF_nAY9ffxQwtq?usp=sharing

(image:https://www.hawesandcurtis.co.uk/blog/features/how-to-graduate-in-style)