NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

21/02/2019 13:01     27

- Thời gian diễn ra: 21/02/2019 13:01 PM

1. Giới thiệu khái quát về ngành học
Quản trị kinh doanh là ngành học đào tạo các nhà quản trị cho tương lai, là người
thực hiện hoặc quản lý các hoạt động kinh doanh và ra quyết định, tổ chức có hiệu quả
các nguồn lực, chỉ đạo mọi hoạt động đề hướng tới mục tiêu chung của tổ chức.
Quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức quản trị hiện đại nhằm thực hiện các hành
vi quản trị trong quá trình kinh doanh để duy trì, phát triền công việc kinh doanh của một
hoặc một số doanh nghiệp trong ngành nào đó ở trong và ngoài nước một cách khoa học
và hiệu quả.
2. Nội dung chương trình
Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh gồm 60 tín chỉ, được chia làm 04
khối kiến thức, gồm kiến thức chung 8 tín chỉ, kiến thức cơ sở và chuyên ngành 31 tín
chỉ, luận văn tốt nghiệp 17 tín chỉ và ngoại ngữ 04 tín chỉ.
Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học, kiến thức nâng cao về quản
trị kinh doanh hiện đại và các kiến thức chuyên sâu cụ thể trong lĩnh vực quản trị kinh
doanh.
Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh cho các doanh
nghiệp, Viện, các cơ quan quản lý nhà nước. Tham gia lập dự án, thẩm định các dự án
kinh doanh của tổ chức kinh tế.
3. Mục tiêu đào tạo
3.1 Mục tiêu chương trình
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trang bị cho học viên nắm vững
lý thuyết, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có khả năng làm việc độc lập
sáng tạo, có năng lực nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản
trị kinh doanh; có thể giữ các vị trí quản lý ở các cấp bậc khác nhau trong bộ máy tổ chức

quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có thể học bổ sung một số kiến thức cơ
sở ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo
trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; có đủ trình độ
tiếng Anh để sử dụng khi nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
3.2 . Chuẩn đầu ra
+ Kiến thức
Có kiến thức về khoa học quản trị và các xu hướng quản trị hiện đại.
Phân tích, dự báo tình hình phát triển của nền kinh tế.
Nâng cao về các kiến thức quản trị và thực tiễn kinh doanh vào thực tiễn.
Vận dụng linh hoạt các kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn đơn vị đang công tác.
Phát triển tư duy hiện đại về kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phát triển tư duy nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu và tiếp tục
học ở bậc tiến sĩ.
+ Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp dưới nhiều hình thức văn bản, lời nói, công nghệ
thông tin, ngoại ngữ,…
Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo.
Giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế tại doanh nghiệp.
Quản lý và điều hành chuyên nghiệp hoạt động của doanh nghiệp.
Sử dụng các trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản trị doanh
nghiệp.
+ Thái độ và phẩm chất đạo đức
Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Khả năng sáng tạo và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.
Tuân thủ kỷ luật lao động (văn hóa doanh nghiệp), nội quy, quy định của doanh
nghiệp.
Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Trung thực, liêm chính, tuân thủ văn hóa kinh doanh.

4. Bằng cấp: Bằng thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn theo quy định của
Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.
5. Mối quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp
Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thiếp lập quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với hơn
50 đơn vị giáo dục trên thế giới; đồng thời ký kết hợp tác cung ứng lao động chất lượng
cao cho các doanh nghiệp nước ngoài đang đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bên cạnh
đó, từ năm 2010, Trường hỗ trợ đào tạo cho các sinh viên nước Cộng hòa dân chủ nhân
dân Lào theo thỏa thuận hỗ trợ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Champasak chủ yếu
đào tạo nguồn nhân lực các ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin.
6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, học viên có đủ trình độ lý thuyết và năng lực chuyên sau
tham gia vào các dự án của các công ty, doanh nghiệp; có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo của
các đơn vị doanh nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài…, có thể nghiên cứu hoặc giảng dạy
tại các trường đại học, cao đẳng hoặc làm cán bộ nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực
quản trị kinh doanh tại các Viện hoặc Trung tâm nghiên cứu…