NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ: KẾ TOÁN

21/02/2019 12:59     30

- Thời gian diễn ra: 21/02/2019 12:59 PM

NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ: KẾ TOÁN
1. Giới thiệu khái quát về ngành học
Chương trình Thạc sĩ Kế toán của trường Đại học Thủ Dầu Một với mục tiêu giúp các
học viên bổ sung và nâng cao kiến thức vốn có. Qua đó học viên sẽ tích lũy được nhiều kinh
nghiệm phục vụ tốt công tác chuyên môn và mở rộng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Trong quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị kiến thức nâng cao gắn với lĩnh vực kế
toán, phân tích, xử lý các tình huống phát sinh trong ngành. Qua đó, các bạn sẽ nắm bắt được
cách thức kiểm tra, quản lý tình hình tài chính của đơn vị, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo
trong việc xây dựng chiến lược, ra quyết định kinh doanh.
2. Nội dung chương trình (nêu tóm tắt nội dung chương trình học, nhằm cho Học viên
biết được sẽ học những nội dung gì?)
Học viên kế toán sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán,
hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo
đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp
thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của
kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch
kinh doanh của doanh nghiệp.
Học viên kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực
điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập.
Ngoài các kiến thức nên tảng, tổng quan Học viên học ngành kế toán còn được trang bị
kỹ năng khác như: tư duy biện luận ứng dụng, tìm hiểu vấn đề và hình thành ý tưởng nghiên
cứu khoa học trong thực tiễn công tác.
Các môn học phục vụ đắc lực cho nghề nghiệp như: Phân tích chính sách thuế, phân
tích và dự báo báo cáo tài chính, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, kinh tế và quản lý tài
nguyên môi trường,…
3. Mục tiêu đào tạo
3.1. Mục tiêu chương trình
Giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp;
có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả
nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên
môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện
các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể
học bổ sung thêm một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học theo

yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo
trình độ tiến sĩ.
3.2. Chuẩn đầu ra
+ Kiến thức chung
Nâng cao kiến thức thuộc các lĩnh vực ứng dụng cơ bản để đáp ứng khả năng tiếp
nhận các kiến thức cao hơn.
Nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành kế toán như: các chính sách, chính sách thuế,
chế độ kế toán, kế toán doanh nghiệp và quản lý nhà nước về kế toán…
Nâng cao khả năng về cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán.
Nghiên cứu chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán quốc tế và ứng
dụng công nghệ thông tin trong kế toán.
+ Kiến thức chuyên môn
Áp dụng kiến thức cơ sở ngành vào giải quyết những nghiệp vụ kế toán phát sinh trong
hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc kế toán tài chính, kế toán quản trị, khai báo thuế, kiểm toán tại
doanh nghiệp, ngân hàng, công ty kiểm toán theo đúng quy định hiện hành;
Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính, đồng thời đề xuất các giải pháp phục vụ yêu
cầu quản trị và ra quyết định kinh tế tài chính của đơn vị
+ Kỹ năng chung
Kỹ năng làm việc độc lập, tư duy biện luận ứng dụng, có óc sáng tạo, tìm hiểu vấn đề và
hình thành ý tưởng nghiên cứu khoa học trong thực tiễn công tác.
Kỹ năng giao tiếp dưới nhiều hình thức văn bản, lời nói, công nghệ thông tin, ngoại
ngữ…
+ Kỹ năng chuyên môn
Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán một cách thành thạo.
Phân tích tình hình tài chính, các chính sách về kế toán và thuế, kiểm toán.
Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp.
Phát triển khả năng tư duy có hệ thống.
Giải quyết các vấn đề và làm việc một cách độc lập.
+ Thái độ và phẩm chất đạo đức
Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Khả năng sáng tạo, yêu nghề, xây dựng tác phong nghề nghiệp, thái độ làm việc chuyên
nghiệp.
Tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy, quy định của doanh nghiệp.
Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Trung thực, liêm chính, tuân thủ đạo đức và văn hóa kinh doanh.

4. Bằng cấp: Bằng thạc sỹ ngành Kế toán đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và
Đào tạo quy định.
5. Mối quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp
Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thiếp lập quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với hơn 50
đơn vị giáo dục trên thế giới; đồng thời ký kết hợp tác cung ứng lao động chất lượng cao cho
các doanh nghiệp nước ngoài đang đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, từ năm
2010, Trường hỗ trợ đào tạo cho các sinh viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo
thỏa thuận hỗ trợ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Champasak, cụ thể là đào tạo nguồn
nhân lực ở hai ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin.
6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Chuyên gia hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách về các hoạt động liên quan tới
lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế, làm việc tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty,
các tổ chức kinh tế - xã hội từ trung ương đến địa phương.
Chuyên viên kế toán về phân tích, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ của các doanh
nghiệp, các tập đoàn kinh tế.
Có khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước hay giám đốc tài chính tại các
doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế.
Đảm đương được công tác trợ lý kiểm toán của tổ chức kiểm toán.
Trở thành nghiên cứu viên, giảng viên về kế toán – kiểm toán, tài chính tại các viện
nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng.