Đề cương chi tiết các học phần CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 2015 – 2019

10/12/2015 00:00     109


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

KHÓA: 2015 – 2019


STT Mã HP TÊN HỌC PHẦN

LINK XEM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

 
 
1 LU004 Pháp luật đại cương PLĐC  
2 TO033 Toán cao cấp C1 TCCC1  
3 TO055 Lý thuyết xác suất và thống kê toán LTXS&TKT  
4 MT015 Môi trường và con người MT&CN  
5 KT007 Quản trị học QTH  
6 DC004 Tâm lý học đại cương TLHĐC  
7 DC047 Logic học đại cương LGHĐC  
8 CX001 Xã hội học XHH  
9 AV204 Anh văn 1 AV1  
10 DC044 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin NNLCBCCNM-LN  
11 TO003 Toán cao cấp C2 TCCC2  
12 KT031 Kinh tế vi mô KTVM  
13 DC065 Phương pháp NCKH PPNCKH  
14 TI037 Tin học quản lý THQL  
15 LU003 Luật kinh tế LKT  
16 AV205 Anh văn 2 AV2  
17 KT032 Kinh tế vĩ mô KTV~M  
18 KT035 Nguyên lý thống kê kinh tế NLTKKT  
19 KT030 Nguyên lý kế toán NLKT  
20 KT040 Marketing căn bản Marketing CB  
21 KT090 Tài chính – tiền tệ TCTT  
22 KT103 Toán tài chính TTC  
23 AV035 Anh văn chuyên ngành 1 AVCN1  
24 DC012 Tư tưởng Hồ Chí Minh TTHCM  
25 KT036 Kinh tế lượng KTL  
26 KT130 Thuế Thuế  
27 KT129 Kế toán tài chính KTTC  
28 KT034 Lịch sử các học thuyết kinh tế LSCHTKT  
29 KT033 Kinh tế phát triển KTPT  
30 AV001 Anh văn chuyên ngành 2 AVCN2  
31 KT099 Tài chính doanh nghiệp (1) TCDN1  
32 KT160 Nghiệp vụ NHTM NVNHTM  
33 KT088 Thị trường chứng khoán TTCK  
34 KT089 Thanh toán quốc tế TTQT  
35 KT021 Kế toán ngân hàng KTNH  
36 KT148 Tài chính công TCC  
37   Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương KTNVNT  
38   Thị trường tài chính phái sinh TTTC  
39 DC030 Đường lối CM của ĐCSVN ĐLCMCĐCSVN  
40 KT125 Tài chính doanh nghiệp (2) TCDN2  
41 KT165 Nghiệp vụ tín dụng NVTD  
42   Tài chính quốc tế TCQT  
43 TC045 Thực tập 1 TT1  
44 KT018 Kế toán quản trị KTQT  
45 KT004 Kiểm toán căn bản KTCB  
46 KT158 Phân tích hoạt động kinh doanh PTHĐKD  
47 KT164 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương NVNHTW  
48   Quản lý danh mục đầu tư QLDMĐT  
49 KT166 Thực hành kê khai thuế THKKT  
50 KT187 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư HĐNSVĐT  
51 KT188 Thẩm định dự án đầu tư TĐDAĐT  
52 KT041 Kinh tế quốc tế KTQT  
53   Đầu tư tài chính ĐTTC  
54 KT189 Quản trị rủi ro tài chính QTRRTC  
55 KT190 Kinh doanh ngoại hối KDNH  
56   Tài chính công ty đa quốc gia TCCTĐQG  
57   Thực tập tốt nghiệp    
58   Khóa luận tốt nghiệp    
59   Phân tích và đầu tư chứng khoán PT&ĐTCK  
60   Quản trị ngân hàng thương mại QTNHTM  
61   Marketing ngân hàng Marketing NH