Bài giảng của giảng viên bộ môn Tài chính – Ngân hàng, năm học 2017 – 2018

01/08/2017 00:00     2710


BÀI GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

STT

Tên học phần

Link xem bài giảng

1 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư HĐNSVĐT
2 Kinh doanh ngoại hối KDNH
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ LTTCTT
4 Marketing ngân hàng MNH
5 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại NVNHTM
6 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương NVNHTW
7 Nhập ngành Tài chính ngân hàng NNTCNH
8 Phân tích và đầu tư chứng khoán PTĐTCK
9 Phân tích hoạt động kinh doanh PTHĐKD
10 Phân tích tài chính nâng cao PTTCNC
11 Quản trị ngân hàng thương mại QTNHTM
12 Quản trị rủi ro tài chính QTRRTC
13 Quản trị tài chính QTTC
14 Tài chính công TCC
15 Tài chính doanh nghiệp (dành cho sinh viên kế toán) TCDN
16 Tài chính doanh nghiệp 1 TCDN1
17 Tài chính doanh nghiệp 2 TCDN2
18 Tài chính quốc tế TCQT
19 Toán tài chính TTC
20 Thẩm định dự án đầu tư TĐDAĐT
21 Thẩm định tín dụng TĐTD
22 Thị trường chứng khoán TTCK
23 Thuế Thuế