TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

09/11/2020 10:21     127

- Thời gian diễn ra: 09/11/2020 10:21 AM

Triết lý giáo dục: Học tập suốt đời - Trải nghiệm thực tiễn - Phục vụ cộng đồng