Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019

29/03/2019 12:04     153


Ngày 29/03/2019, ngành Khoa học môi trường đã tổ chức nghiệm thu 9 đề tài NCKH sinh viên, các đề tài chủ yếu trong lĩnh vực xử lý môi trường bằng các vật liệu khác nhau như Macca, Diatomit và lĩnh vực quản lý môi trường. Sinh viên đã bước đầu tiếp cận các hướng nghiên cứu mới trong công nghệ xử lý chất thải.