Nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm 2020

28/04/2020 10:28     136


Ngày 28.4.2020, hội đồng khoa học ngành Khoa học môi trường đã tổ chức buổi báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với các hướng nghiên cứu chính là sử dụng phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu để xử lý ô nhiễm môi trường. Kết quả đã có 8 đề tài của 8 nhóm sinh viên đã được nghiệm thu.

STT

Tên đề tài

Sinh viên chịu trách nhiệm chính

Lớp

 
 
   

1

Nghiên cứu ứng dụng dụng nano sắt từ để xử lý kim loại nặng CU(II)

Nguyễn Trương Phương Uyên
Phạm Thị Lan Anh

D17MTKT01

   

2

Ứng dụng nano than muồng hoàng yến hoạt tính bằng H3PO4 để xử lý màu methylene orange trong nước thải giả định

Nguyễn Lý Đức

D17MTKT01

 

 

3

Ứng dụng nano than maccadamia hoạt tính bằng K2CO3 để xử lí màu MO trong nước thải giả định

Lê Thế Nhật

D17MTKT01

 

 

4

Ứng dụng nano than muồng hoàng yến biến tính bằng HNO3 để xử lý màu Methylene orange trong nước thải giả định

Nguyễn Quang Tuấn

D17MTKT01

 

 

5

Ứng dụng nano than Maccadamia biến tính bằng H2O2 kết hợp nZVI để xử lý Cu(II), Zn(II) trong nước thải giả định

Phạm Anh Vương

D16MTKT01

 

 

6

Ứng dụng nano than Maccadamia hoạt tính bằng K2CO3 kết hợp nZVI để xử lý Cu(II), Zn(II) trong nước thải giả định

Trần Thị Bích Trâm

D16MTKT01

 

 

7

Ứng dụng nano than Maccadamia hoạt tính bằng H3PO4 để xử lý Cu(II), Zn(II) trong nước thải giả định

Lê Nguyễn Hoài An

Đặng Thị Hoài Thu

D16MTKT01

 

 

8

Ứng dụng nano than maccadamia biến tính bằng H2O2 để xử lý màu MO trong nước thải giả định

Nguyễn Minh Long

D17MTKT01

 

 

 

Một số hình ảnh sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học