GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

14/05/2021 16:26     54

- Thời gian diễn ra: 14/05/2021 16:26 PM

       Chương trình cử nhân Khoa học Môi trường được đào tạo khoá đầu tiên vào năm 2011, đến nay đã có 06 khoá tốt nghiệp với 475 sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay chương trình hơn 100 SV đang theo học. Chương trình Cử nhân Khoa học Môi trường hiện đang áp dụng là chương trình version 2019 được nhà trường phê duyệt, phổ biến và áp dụng từ Tháng 9/2019 cho đến nay. Chương trình bao gồm 120 tín chỉ, có thời gian đào tạo là 04 năm (8 học kỳ).


        Vị trí việc làm của SV tốt nghiệp
Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường làm việc ở các vị trí:

      - Chuyên gia, chuyên viên tư vấn về môi trường, an toàn sức khỏe môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan như quản lý đất đai, qui hoạch đô thị, xây dựng,…;

        -  Nhà quản lý, chuyên viên tại các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý môi trường và các lĩnh vực liên quan;

       -  Giám đốc, chuyên gia, chuyên viên của các dự án quốc gia, quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên toàn cầu;

        -   Nhà nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu về lĩnh vực môi trường.